Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, iş bu "Gizlilik Politikası"nın konusudur ve iş bu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle iş bu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 
I. Kişisel verilerin korunması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı biletali.com.tr (bundan sonra BiletAli olarak anılacaktır) olarak taahhüt ediyoruz. BiletAli olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve korunmuştur. Bu veriler hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel ve birinci politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de kişisel verilerin gizliliğine büyük önem verilmiş ve çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Bu ilke BiletAli çalışanlarına da benimsetilmiş ve sağlanmıştır.
II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının Amacı, Kapsamı, Değiştirilmesi 
BiletAli tarafından hazırlanan iş bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Müşteri ve Kullanıcıların rızası veya Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk durumları gereği olarak elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Elde edilen bazı veriler kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılmakta ve bir kısmı aynı zamanda umumun faydasına sunulmaktadır. Anonimleştirilen bu veriler Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. BiletAli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin, kişilerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara münhasır düzenlemeleri içerir. BiletAli, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartıyla- değiştirme hakkına sahiptir. 
III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 
1) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk:
BiletAli, yaptığı faaliyet gereği elde ettiği ya da kendisine diğer şirketlerden, kimselerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu kapsamda BiletAli’nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
2) Doğruluk ve Güncel Olma:
BiletAli, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihai kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
3) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin Kullanma ve İşleme:
BiletAli, sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışındaki verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
4) İşlendikleri Amaçla Bağlantılılık, Sınırlılık ve Ölçülü Olma:
BiletAli, verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
5) İlgili Mevzuatta Öngörülen ve İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi:
BiletAli, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.
BiletAli, rızaen ve/veya kanunen elde ettiği ya da işlediği veriler için yukarıda sıraladığımız iş bu ilkeler geçerlidir. 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. BiletAli tarafından iş bu haklarınızı kolaylaştırmak üzere sizler için ayrıca bir başvuru formu hazırlanmıştır.
Kişisel verileri işlenen kişiler, BiletAli tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
1) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. BiletAli olarak bu haklara saygılıyız.
IV. Cimrilik İlkesi/Azami Tasarruf İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre BiletAli’ye ulaşan veriler gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız, amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz, işlenmez ve kaydedilmez. BiletAli’ye intikal eden diğer veriler de aynı usulde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık teşkil eden bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. 
V. Doğruluk/Veri Güncelliği
BiletAli bünyesinde bulunan verilerin ilgili kişilerin beyan ettiği şekilde işlenmesi temel kuraldır. BiletAli, müşteriler ya da BiletAli ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir ve ilgilinin sorumluluğundadır. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi BiletAli tarafından benimsenmiştir. BiletAli kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.
VI. Kişisel Verilerin Silinmesi 
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında BiletAli tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
VII. Veri işleme amaçları
BiletAli tarafından işlenen kişisel veriler sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.
VIII. Veri Güvenliği/Gizlilik
Kişisel veriler gizlidir. Bu gizliliğe BiletAli de riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. BiletAli bünyesinde yer alan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin/müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.
IX. Müşteri/Muhtemel Müşteri/İş/Çözüm Ortakları Verisi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icra edilmesi ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilmek suretiyle güncellenir. Müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri)/Kullanıcılarımızın kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, kendilerine sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. 
BiletAli, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır. 
X. Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına BiletAli tarafından riayet edilmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. 
XI. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. BiletAli ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. BiletAli, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 
XII. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü/Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
BiletAli tarafından sunulan hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 
XIII. Otomatik İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile verilerin işlenmesinde BiletAli, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak BiletAli, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alma hakkına sahiptir.
XIV. İnternet/Kullanıcı Bilgileri
Şirketimize ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenir.
XV. Çalışanlarımıza Ait Veriler/İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi 
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak şirketimiz, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 
Şirketimiz, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 
Şirketimiz, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de çalışanlara ait verileri işleyebilir.
Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgü kullanılır. 
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız, aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.
XVI. Çalışanlara Tahsis Edilen Telekomünikasyon/İnternet
Çalışanlarımıza tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışanlar şirketimizin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir, denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 
XVII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması
Kişisel veriler, hizmetin görülebilmesi amacıyla BiletAli tarafından iş ve çözüm ortakları ile ve BiletAli iştirakleri ile paylaşılabilir. 
BiletAli, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

XVIII. İlgili kişinin hakları
BiletAli, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.
Web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahiptir. 
Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. BiletAli, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. 
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.biletali.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak şirket adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek şirketimize iletebileceklerdir.
Başvurular, başvurunun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. BiletAli, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.
Ayrıca güvenli elektronik imza kullanarak da taleplerinizi iletebilirsiniz.
XIX. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin BiletAli’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 
XX. İşlem Güvenliği
BiletAli, topladığı kişisel verileri koruma ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 
XXI. Denetim 
BiletAli, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 
XXII. İhlallerin Bildirimi 
BiletAli, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer ve gerekli önlemleri alır. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İletişim 
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. 

Akort Turizm Seyahat İnşaat San Tic Ltd Şti
Adres: İncilipınar Mh. Muammer Aksoy Blv No: 24/ C
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 1 664
Mail adresi: kullanici@biletali.com.tr
Mersis no: 0033040662100016